Inštrukcije elektrotehnike

Inštrukcije za elektrotehnične predmete so na voljo za srednje šole in za fakultete.

Naše znanje pokriva veliko različnih predmetov. Največ povpraševanja je po splošnih predmetih, ki so tudi iz matematičnega ali fizikalnega vidika najbolj zahtevni. Znamo tudi precej specifičnih predmetov, kjer pa je potrebno vnaprej preveriti, če naše znanje in izkušnje zadoščajo. Elektrotehnika je namreč obširna veda, in nihče ne zna vsega.

Inštrukcije elektrotehničnih predmetov za srednje šole

Na voljo so priprave za posamezne teste oziroma za ustna spraševanja, poleg tega pa tudi inštrukcije za popravne izpite in inštrukcije za poklicno maturo. Za pripravo na popravne izpite smo na voljo tudi v poletnih mesecih.

Na inštrukcijah uporabljamo lastno gradivo, nekatere razpoložljive učbenike in zbirke nalog, pogosto pa naloge sestavljamo sproti, glede na zahtevnost in vrsto predmeta.
Inštruiramo različne predmete. Navajamo kratek pregled vsebine večine le teh:

 • Osnove elektrotehnike
 • osnovne električne veličine in enote
 • elektrina
 • potencial
 • Ohmov zakon, upornost vodnikov
 • Upornost ampermetrov in voltmetrov
 • moč in električno delo, izkoristek električnih naprav
 • zaporedna in vzporedna vezava
 • mešane vezave
 • mostički, delilniki napetosti
 • elektrostatika
 • kondenzator in vezja s kondenzatorji
 • magnetno polje
 • magnetna vezja
 • indukcija in transformator
 • izmenična tok in napetost
 • upor, tuljava in kondenzator v izmeničnem tokokrogu
 • zaporedna RLC vezja
 • vzporedna RLC vezja
 • mešane vezave
 • realni elementi
 • kompenzacija jalove moči
 • prehodni pojavi
 • trifazni sistemi

Predmeti z obravnavo nelinearnih elementov

 • dioda in uporaba diod
 • bipolarni tranzistor in njegova uporaba
 • tranzistorji s poljskim efektom in njihova uporaba
 • operacijski ojačevalnik in njihova uporaba
 • Ojačevalniki
 • Oscilatorji
 • Filtri

Predmeti z preklopnimi vezji (digitalna tehnika)

 • računanje v različnih številskih sestavih
 • osnove Boolove logike
 • poenostavljanje preklopnih vezij
 • preprosta preklopna vezja (kodirniki, dekodirniki, seštevalniki, primerjalniki,…)
 • pomnilne celice (Flip-Flopi)
 • lestvični diagrami in ustrezni programi
 • preprosta sekvenčna vezja (števci in registri)
 • analiza in sinteza sekvenčnih vezij

Predmeti povezani z merjenjem

 • računanje z enotami
 • vrednotenje pogreškov, razredi merilnih inštrumentov
 • merilne metode za merjenje električnih veličin
 • merilne metode za merjenje drugih veličin po posrednih metodah

Veliko predmetov ima različna imena in zelo podobne vsebine. Precej predmetov je takih, ki vsebujejo različne kombinacije iz različnih sklopov. So pa tudi predmeti, ki so zelo specifični in se je treba poglabljati v podrobnosti.

Priprave na poklicno maturo

Snov, ki se zahteva na poklicni maturi je predpisana z izpitnim katalogom, ki ga izda center za poklicno izobraževanje. Obseg snovi z našim znanjem v celoti pokrijemo, kar je razvidno tudi iz pregleda vsebine. Na samih inštrukcijah se strogo držimo zahtevnosti ter tudi tipičnih primerov nalog, ki so znani tako na osnovi kataloga kot tudi iz matur iz preteklih let.
Za inštrukcije tako uporabljamo lastno gradivo in lastne naloge ter stare mature. Za domače delo si pomagamo z zbirkami nalog ter z nalogami iz starih matur.
Pri inštrukcijah elektrotehnike za poklicno maturo je treba paziti tudi na to, na kateri šoli se matura opravlja. Zahtevnost maturitetnega izpita je odvisna tudi od smeri, na kateri se dijak šola, velikokrat pa tudi od šole same. (izpit ima deloma interni značaj)

Inštrukcije elektrotehničnih predmetov za fakultete

Podobno kot pri inštrukcijah za srednje šole je tudi na fakultetah največ povpraševanja za splošne predmete. V prvi vrsti gre za osnove elektrotehnike I in II na fakulteti za elektrotehniko, pogosto tudi za elektrotehniko na fakulteti za strojništvo. Znamo pa tudi stvari, ki se pojavljajo v okviru drugih predmetov, zato navajamo kratek pregled snovi in poglavij:

Osnove elektrotehnike

 • Električno polje in potencial
 • Kondenzator
 • Enosmerna vezja
 • Izmenična vezja
 • Prehodni pojavi
 • Večfazni sistemi
 • četveropoli

Predmeti z obravnavo nelinearnih elementov

 • dioda
 • bipolarni tranzistor
 • unipolarni tranzistor
 • uporaba nelinearnih elementov v raznih elektronskih vezjih
 • operacijski ojačevalnik in njegova uporaba

Predmeti v zvezi z regulacijsko tehniko

 • Analiza regulacijskih sistemov (Bodejev in Nyquistov diagram, stabilnost, vodljivost in spoznavnost)
 • Sinteza regulacijskih sistemov

Poleg vsega naštetega bi se verjetno našlo še kaj. Če rabite inštrukcije za kakšen specifičen predmet, je treba ugotoviti, če zadevo dovolj dobro poznamo, da lahko potem izpeljemo inštrukcije. Najlažje je ponavadi tako, da se nam pošlje gradivo po e-mailu in si zadevo pogledamo in vidimo, če gre ali ne.

Poleg elektrotehničnih smo učili tudi predmete povezane z računalništvom. Znane so nam osnove programiranja. Prav tako uspešno učimo matematiko, fiziko, poslovno matematiko, kemijo, statistiko in še kaj drugega.

Vtisi udeležencev

Na inštrukcije sem začela hodit prejšnje leto. Pri Davidu sem imela fiziko, pri Ani pa matematiko. Oba sta me odlično naučila. Ure učenja potekajo zelo sproščeno. Za vsako snov imajo pripravljene liste, na katerih so formule, primeri, definicije… DS nudi tudi učenje kemije, angleščine, nemščine…, ki jih zaenkrat še nisem rabila. ???? 
Lina L., inštrukcije iz matematike in fizike
Kontakt

Na voljo smo vam vsak dan v tednu. Pokličite nas ali nam pišite, prepičani smo, da vam bomo lahko pomagali.
 • Scopolijeva 8, Ljubljana
 • 031-768-957
 • info@kvalitetne-instrukcije.si