Inštrukcije matematike

Inštrukcije matematike nudimo za vse stopnje, torej za osnovne šole, srednje šole in fakultete. Prav tako nudimo tudi inštrukcije poslovne matematike.

.

Inštrukcije matematike za osnovne šole:

inštrukcije matematikeOsnovnošolska matematika predstavlja temeljno znanje. Inštrukcije so namenjene tako izboljšanju ocene kot tudi graditvi čimbolj trdnega dolgoročnega znanja. Lahko se jih vzame pred testom ali spraševanjem, lahko pa se dogovorite za periodične inštrukcije (na primer enkrat na teden). V primeru, če želite doseči bolj stabilno in trdno znanje, so periodične inštrukcije bolj učinkovite. Seveda pod pogojem, da učenec tudi doma naredi naloge, za katere smo se dogovorili in da sodeluje pri pouku v šoli. Periodične inštrukcije so posebej koristne za tiste otroke, ki imajo težave z učenjem; to lahko pomeni, da jim je matematika težka, lahko pa imajo specifične učne težave (npr. disleksija, motnje pozornosti, hiperaktivnost,…).

Prav tako so periodične inštrukcije koristne kot nadgradnja znanja z namenom, da se olajša prehod v srednjo šolo.

.

Inštrukcije za matematiko za srednje šole:

Nudimo inštrukcije za posamezne teste, za popravne izpite ter za maturo. Inštruiramo dijake na poklicnih šolah, na tehničnih srednjih šolah in na gimnazijah, in to na rednih ter na izrednih šolah.
Med posameznimi šolami so velike razlike tako v načinih preverjanja znanja kot tudi v zahtevnosti in obsegu učne snovi. Še posebej velike razlike so med gimnazijami in ostalimi srednjimi šolami. Pri nas se z učenjem ukvarjamo že 20 let, zato za praktično vse šole poznamo tako nivo zahtevnosti kot tudi nekatere druge pomembne podrobnosti; poznamo učitelje (vsaj po imenu), imamo stare teste ali učne liste, vemo, kaj se rado znajde v testu in tako naprej.

Za vse snovi imamo pripravljeno učno gradivo, katerega natisnemo ali sfotokopiramo in dijaku ostane v trajno last. Gor so vse definicije, formule in rešeni nekateri primeri. Z njim si pomagamo pri razlagi, pomembe stvari označimo z barvnimi svinčniki.

Na inštrukcijah ponavadi delamo naloge iz lastne zbirke (približno 3000 nalog), ki smo jih sestavili sami. Za doma damo naloge iz učbenikov, šolskih zvezkov in učnih listov. (če se da, iz učnega lista za točno tisto šolo, ki jo dijak obiskuje).

Inštrukcije se lahko vzame pred testom, lahko pa periodično (npr. enkrat tedensko). Za nekatere dijake je bolje samo pred testom, drugi boljše rezultate dosežejo, če na inštrukcije hodijo sproti. Periodične inštrukcije zahtevajo več sprotnega dela in več sodelovanja pri pouku v šoli.
Če potrebujete inštrukcije za popravni izpit, smo na voljo ves čas tudi med poletnimi meseci.

Priprave na maturo

Pripravljamo tako na poklicno kot tudi na splošno maturo. Pri splošni maturi pripravljamo na osnovni ter za višji nivo.

Za pripravo na splošno maturo imamo pripravljeno:

 • učno gradivo z definicijami, formulami in primeri (kot pri ostalih inštrukcijah matematike za srednje šole)
 • lastno zbirko vaj tako za osnovni kot tudi za višji nivo
 • vsaj dve zbirki vaj, ki sta sicer na voljo na trgu (služijo v večji meri domačim nalogam)
 • maturitetne pole iz preteklih let

Za pripravo na poklicno maturo pa si pomagamo z:

 • učnim gradivom (podobno kot za splošno maturo, s tem da pride v poštev manj snovi)
 • zbirko vaj za matematiko na poklicni maturi
 • nekaj lastnih nalog
 • maturitetne pole iz preteklih let

Poleg mature iz matematike za šole iz slovenskega nacionalnega programa lahko dijake pripravljamo tudi na maturo iz mednarodnega programa (International Baccalaureate), in to tako za osnovni nivo (standard level) kot tudi za zahtevnejši nivo (advanced level). Prav tako lahko priprave potekajo v slovenskem ali pa angleškem jeziku.

Poleg vsega tega pa nudimo tudi pomoč pri vpogledu v izpitne pole, kjer nato pomagamo napisati strokovno utemeljen ugovor, če se to izkaže za primerno.

.

Inštrukcije za matematiko za fakultete

Najpogostejša težava pri matematiki na fakultetah je slabo predznanje iz srednješolske matematike. Včasih je težava tudi v tem, da je nekaterim ljudem matematika enostavno težka.
Pri nas poznamo zahtevnost in izpitni režim za veliko število fakultet. Naše znanje omogoča inštrukcije za poljubno težke fakultete. Da boste lažje ocenili, če lahko v vašem primeru pomagamo, navajamo naslove poglavij:

 • številske množice (tudi kompleksna števila in polarni zapis)
 • vektorji
 • analitična geometrija v prostoru
 • matrike in sistemi enačb
 • zaporedja
 • številske vrste
 • funkcije
 • odvod in uporaba odvoda
 • integral in uporaba integrala
 • Taylorjeva vrsta
 • Fourierova vrsta
 • funkcije več spremenljivk
 • diferencialna geometrija v prostoru
 • integrali s parametrom
 • dvojni, trojni in mnogoterni integrali
 • krivuljni in ploskovni integral
 • diferencialne enačbe, sistemi diferencialnih enačb
 • parcialne diferencialne enačbe
 • Fourierova in Laplaceova transformacija
 • specialne funkcije
 • funkcije kompleksne spremenljivke
 • kombinatorika in verjetnost
 • In poleg vsega tega še kaj drugega

Ukvarjali smo se tudi z drugimi matematičnimi predmeti, ki se pojavljajo na raznih fakultetah. Med drugim tudi z numeričnimi metodami, kjer smo si pomagali tudi z raznimi programskimi paketi kot so MatLab in Python. Ukvarjali smo se tudi z diskretnimi strukturami, linearnim programiranjem ter z linearno algebro.

Znamo tudi nekaj osnov programiranja, tako da so možne inštrukcije tudi za učenje programiranja za nekatere najbolj pogoste programske jezike.

Poleg inštrukcij matematike pa nudimo inštrukcije tudi za druge predmete, kot so poslovna in finančna matematika, fizika, kemija, statistika, elektrotehnični predmeti, jezike in še kaj.

.

Inštrukcije poslovne in finančne matematike

Inštrukcije poslovne in finančne matematike so na voljo za srednje šole in za fakultete. Snov, ki jo je treba znati na enih in drugih je podobna, razlike so edino v zahtevnosti. Na enih in drugih so za podoben predmet različna imena. Na srednjih šolah je poleg poslovne matematike poznan izraz trgovinsko računstvo, na fakultetah pa je poslovna matematika pogosto v kombinaciji s statistiko in/ali linearnim programiranjem.

Navajamo kratek pregled poglavij, ki pridejo v poštev tako na srednjih šolah kot fakultetah:

 • sorazmerja
 • sklepni račun (enostavni in sestavljeni)
 • verižni račun
 • razdelilni račun (enostavni in sestavljeni)
 • procentni račun
 • zmesni račun (enostavni in sestavljeni)
 • povprečni račun
 • trgovinska kalkulacija
 • menični račun
 • tekoči račun
 • navadni obrestni račun
 • obrestno obrestni račun
 • obresti ob pogostejši kapitalizaciji
 • načelo ekvivalence glavnic
 • dekurzivno in anticipativno obrestovanje
 • periodične vloge in dvigi
 • obračun kredita, amortizacijski načrt
 • upoštevanje inflacije, efektivna obrestna mera
 • vrednotenje investicij, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa

Včasih je potrebno znati tudi probleme iz optimizacije v ekonomiji, kar sicer spada pod mikroekonomijo; računanje elastičnosti, določanje optimalne cene,…
Včasih je v izpitih poleg poslovne matematike tudi statistika in linearno programiranje, najdejo pa se tudi problemi z drevesom odločanja in še čim.

Poleg poslovne matematike inštruiramo tudi matematiko, statistiko, fiziko, kemijo, elektrotehnične predmete, jezike in še kaj.

Vtisi udeležencev

Ko snov ti David razloži, nikoli več trd oreh ni. Natančno vse ti razloži, lenobo v nulo razprši. Izpit ti noben ne spodleti… Snov prijetna se zazdi, da študiral bi vse svoje dni. In na koncu David čestita ti, hvaležen si mu lahko za vse dni!!!
Marta Jakomin
Kontakt

Na voljo smo vam vsak dan v tednu. Pokličite nas ali nam pišite, prepičani smo, da vam bomo lahko pomagali.
 • Scopolijeva 8, Ljubljana
 • 031-768-957
 • info@kvalitetne-instrukcije.si