Inštrukcije statistike

Na voljo so inštrukcije za različne predmete, povezane s statistiko: statistika, verjetnostni račun, stohastični procesi. Lahko gre za priprave na kolokvije in izpite, lahko pa pomagamo tudi pri izdelavi seminarske, diplomske ali magistrske naloge.

Inštrukcije statistike

Inštrukcije statistike so na voljo za srednje šole ter vse vrste fakultet.

V srednjih šolah statistika kot posamezen predmet nastopa precej redko. Ponavadi je statistika, če sploh, eno od poglavij običajne srednješolske matematike. Kot samostojen predmet se pojavi v nekaterih ekonomskih šolah, kjer pa ni posebej zahteven predmet. Na inštrukcijah takrat uporabljamo isto gradivo kot v šoli – delovni zvezek za statistiko.

Statistika je predmet, ki je v predmetniku skoraj vseh fakultet. Včasih se imenuje tudi kako drugače (npr. kvantitativne metode). Zahtevnost se od fakultete do fakultete razlikuje. Prav tako se razlikujejo oznake posameznih pojmov in količin, pa tudi za iste postopke so pogoste razlike v nekaterih podrobnostih in različicah. Na nekaterih fakultetah je treba rezultate dejansko izračunati, na nekaterih se izračuni izvajajo z Excelom, spet drugje z SPSS. Pogosto pa je treba znati tudi brati izpiske iz SPSS in jih ustrezno interpretirati.

V okviru predmeta je včasih potrebno znati tudi verjetnostni račun, včasih pa tudi linearno programiranje ter transportne in mrežne probleme, spet tretjič pa tudi poslovno matematiko.

Pri nas znamo praktično vse, kar pride v poštev na katerikoli fakulteti. Navajamo pregled poglavij:

 • strukture
 • statistični koeficienti
 • opisna statistika
 • srednje vrednosti
 • mere variabilnosti
 • koeficienti sploščenosti in asimetričnosti
 • grafični prikazi podatkov
 • Zvezne verjetnostne porazdelitve (normalna, Studentova t, Hi-kvadrat, Fisherjeva F)
 • Intervali zaupanja
 • Preverjanje statističnih domnev
 • parametrični testi
 • test aritmetične sredine (z test in t test)
 • test razlike aritmetičnih sredin za neodvisne vzorce (t test in z test)
 • test razlike aritmetičnih sredin za odvisne vzorce (t test)
 • test razlike aritmetičnih sredin za več aritmetičnih sredin za neodvisne vzorce
 • (ANOVA; poleg tega tudi post-hoc testi)
 • test deleža
 • test razlike deležov
 • neparametrični testi
 • Wilcoxov test
 • Mann-Whitneyev preizkus
 • Kruskal-Wallisov test
 • testi oblike porazdelitve
 • Hi-kvadrat prilagoditveni test
 • Kolmogorov-Smirnov test za normalno porazdelitev
 • Wilk-Shapirov test za normalno porazdelitev
 • Korelacija
 • povezanost nominalnih spremenljivk (Hi kvadrat ter kontingenčni koeficienti)
 • povezanost ordinalnih spremenljivk (korelacija po Spearmanu)
 • povezanost številskih spremenljivk (korelacija po Pearsonu)
 • Regresija
 • Enostavna linearna regresija
 • Bivariantna nelinearna regresija
 • Multipla linearna regresija
 • Logistična regresija
 • Zmanjševanje dimenzij podatkov
 • metoda glavnih komponent
 • faktorska analiza
 • združevanje v skupine
 • diskriminatorna analiza

Pomoč pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magisterskih nalog

Študent nalogo izdela v sodelovanju s svojim mentorjem. Včasih je poleg mentorja prisoten še somentor. Sam proces lahko opišemo s sledečimi fazami:

 • opredelitev oziroma izbira problema
 • postavitev hipotez
 • oblikovanje anketnega vprašalnika (ko je to končano, ponavadi sledi oddaja in potrditev dispozicije)
 • dejanska izvedba ankete (v pisni obliki ali preko spleta)
 • vpis podatkov v ustrezen računalniški program in njihovo urejanje (ponavadi SPSS in/ali Excel)
 • obdelava podatkov
 • interpretacija rezultatov
 • razprava

V sam proces izdelave se lahko vključimo kadarkoli. Dobro je vedeti, da v največji meri na kvaliteto končnega izdelka vpliva kvaliteta vprašalnika. Pogosto je tako, da prej ko se vključimo, manj težav se pojavi na poti. Preverimo vse hipoteze, po potrebi izdelamo tudi opisno statistiko in preverimo zanesljivost merskega inštrumenta (Cronbach alfa). Poskrbimo za jasno in strokovno obrazložitev rezultatov.

Vse potrebno lahko naredimo sami in vam na koncu izročimo ali pa ste zraven v procesu izdelave. Večina se odloči za drugo možnost; v tem primeru je navadno bolj jasno, kaj smo pravzaprav naredili, tako da so potem na zagovoru bolj samozavestni in lažje predstavijo svoje delo.

Verjetnostni račun

Kot pri vseh statističnih predmetih so tudi tukaj velike razlike v smislu tega, kaj je sploh treba znati. Verjetnost je včasih samostojen predmet, najpogosteje pa v okviru statistike pridejo v poštev samo nekatera poglavja.
Za vajo uporabljamo lastne naloge. nekatere zbirke vaj ter učne liste iz nekaterih fakultet. Pomagamo si tudi z starimi izpiti in kolokviji.

Navajamo naslove poglavij tega, kar znamo oziroma kar pride v poštev na različnih fakultetah:

Kombinatorika

 • osnovni izrek kombinatorike in pravilo vsote
 • permutacije (brez ponavljanja in s ponavljanjem)
 • variacije (brez ponavljanja in s ponavljanjem)
 • kombinacije (brez ponavljanja in s ponavljanjem)
 • vezane kombinacije in porazdelitve
 • načelo vključitev in izključitev
 • algebra dogodkov
 • definicija in računanje verjetnosti
 • produkt dogodkov in pogojna verjetnost
 • večfazni poskusi in Bayesov obrazec

Diskretne slučajne spremenljivke

 • verjetnostna shema in kumulativna verjetnost
 • matematično upanje, disperzija in standardni odklon
 • momenti

Posebni primeri diskretnih porazdelitev:

 • binomska
 • negativna binomska
 • geometrijska
 • hipergeometrijska
 • Poissonova
 • indikatorska

Zvezne slučajne spremenljivke

 • gostota verjetnosti in porazdelitvena funkcija
 • matematično upanje, disperzija in standardni odklon
 • momenti
 • posebni primeri zveznih porazdelitev:
 • poudarek na normalni porazdelitvi

Dvorazsežne in večrazsežne slučajne spremenljivke (diskretne in zvezne)

 • slučajni vektorji
 • robne porazdelitve in njihove lastnosti

Stohastični procesi

Ta predmet je del predmetnika samo nekaterih fakultet. (strojna fakulteta v Ljubljani, študij bioinformatike v kopru, organizacija dela v Kranju (predmet je sicer ukinjen oziroma je priključen k še enemu drugemu predmetu)

Poleg verjetnostnega računa in statistike je pri teh predmetih potrebno poznati še:
Diskretne Markovske procese v diskretnem času (markovske verige)
Diskretne Markovske procese v zveznem času (Poissonov proces, rojstno-smrtni procesi)
Včasih pa tudi Sisteme množične strežbe, Martingali, Brownova gibanja,…

Učimo tudi predmete, ki so povezani z statistiko in stohastičnimi procesi. Na primer zanesljivost in razpoložljivost sistemov, kontrola kvalitete in zanesljivosti,…

Včasih se zgodi, da je na kateri fakulteti predmet, ki se imenuje drugače, pa je sicer povezan s statistiko ali pa z verjetnostnim računom. Pra nas smo poleg vsega zgoraj omenjenega delali tudi multivariantne časovne vrste s programom STATA, analizo socialnih omrežij s programom Pajek in še kaj drugega. V primeru, da gre za kakšne posebnosti, nas pokličite, pa bomo videli, če vam lahko pomagamo.

Poleg statistike in verjetnosti učimo tudi matematiko, fiziko, elektrotehnične predmete, kemijo, poslovno matematiko, jezike in še kaj.

Vtisi udeležencev

Na inštrukcije sem začela hodit prejšnje leto. Pri Davidu sem imela fiziko, pri Ani pa matematiko. Oba sta me odlično naučila. Ure učenja potekajo zelo sproščeno. Za vsako snov imajo pripravljene liste, na katerih so formule, primeri, definicije… DS nudi tudi učenje kemije, angleščine, nemščine…, ki jih zaenkrat še nisem rabila. 😛 
Lina L., inštrukcije iz matematike in fizike
Kontakt

Na voljo smo vam vsak dan v tednu. Pokličite nas ali nam pišite, prepičani smo, da vam bomo lahko pomagali.
 • Scopolijeva 8, Ljubljana
 • 031-768-957
 • info@kvalitetne-instrukcije.si